Sau mục tiêu của Wu Lei, tất cả chúng sinh!Đồng đội ôm thủ môn và lắc đầu và lắc đầu.

Sau mục tiêu của Wu Lei, tất cả chúng sinh!Đồng đội ôm thủ môn và lắc đầu và lắc đầu. Giữa Wu Lei trong trò chơi này